Blue Flower

Ny Fokonolona

Araka ireo kabary nataon'ny Kôlonely Richard Ratsimandrava,
eran'ny Nosy : 1973 - 1975